Generalforsamling 2017

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 5. september 2017 kl. 19.30 på Hotel Tønderhus

Dagsorden til den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

3. Den reviderede årsrapport 2016/17 fremlægges til godkendelse. her

4. Budget 2017/18 opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering. her

6. Forslag fra bestyrelsen

7. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagere

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægternes§ 7, på valg er:

    a.) Ole S. Andersen

    b.) Verner Leonhardt

 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

10. Valg af revisor

11. Eventuelt